Piezo kirurgija – široki spektar aplikacija u oralnoj kirurgiji

W&H


U doba minimalno invazivnih zahvata, dentalni kirurzi i oralno maksilofacijalni kirurzi sve više upotrebljavaju Piezo električne uređaje u preparaciji koštanog tkiva. Oni omogućuju atraumatsku preparaciju tvrdog tkiva, bazirano na ultrazvučnoj kirurškoj tehnologiji dok kavitacijski efekt omogućuje zahvate gotovo bez krvi.

Odbacivanje predrasuda

Dok se piezo kirurgija prije smatrala sporom procedurom, najnovija generacija uređaja ima značajno bolje performanse dok se efekt rezanja i ablacije uvelike poboljšao.

Veliki napredak piezo kirurgije u stomatologiji omogućio je selektivnu efikasnost naspram tvrdih supstanci poput kosti i zuba, dok okolno meko tkivo adsorbira vibracije predominantno metalnih instrumenata. Kalcificirano tkivo selektivno se ablira prilikom specifične preparacije kosti. To omogućuje značajne prednosti kod raznih indikacija koje zahtijevaju atraumatsku preparaciju kosti u neposrednoj blizini važnih struktura u mekom tkivu poput živaca, gingive, čak i mukozne membrane u sinusnom kavitetu. Tanki vršci pilica od samo 0.25 mm debljine omogućuju preciznu osteotomiju bez značajnog gubitka kosti.

Alveolarna obrada

Jedna aplikacija, koja se često podcjenjuje je atraumatska ekstrakcija korijena zuba ili njihovih fragmenata u sklopu alveolarne obrade. Fini periotomi, koji su trenutno dostupni u dvije izvedbe (EX1 i EX2), mogu se također koristiti i za uklanjanje zuba koji su prethodno prošli specijalne endodontske zahvate ili imaju ankiloznu resorpciju, vade se sa lakoćom. To rezultira sa ekstrakcijom u alveoli gdje i tvrdo i meko tkivo ostaju potpuno netaknuti jer je općenito moguće izbjeći refleksiju.

To daje optimalnu bazu za naknadnu ili imedijatnu implantologiju (slika 1 i 2).

W&H

Slika 1: Fini periotom (EX1 instrument).

W&H piezo

Slika 2: Situacija neposredno nakon piezo kirurške ekstrakcije.

Interni sinus lift

W&H također nudi savršeno rješenje za interni sinus lift.

Nakon preparacije maksilarnih sinusa (slika 3), novi Z35P instrument (slika 4) koristi se za podizanje sinusne membrane hidrodinamičkom metodom. Isti set instrumenata može se također koristiti i za piezo kiruršku preparaciju ležišta implantata raznih promjera.

Redukcija perioperativnih trauma

Još jedno važno svojstvo piezo električnih uređaja, jest mogućnost korištenja instrumenata kako bi se preusmjerile vibracije tijekom preparacije. Retrogradna preparacija može se izvesti vrlo elegantno koristeći piezo električne uređaje preusmjeravanjem energije vibracija unutar instrumenta. Rezultirajuća manja preparacija tvrdog i mekog tkiva smanjuje perioperativne traume kod pacijenata koji su prošli apikalnu resekciju.

Detekcija instrumenata

Razvitak inovativnih Piezomed uređaja iz W&H inkorporira značajne prednosti u instrumentima i općenitoj transmisiji energije u usporedbi sa konvencionalnim parametrima performansi. Sistem je također poboljšan automatskim sistemom za detekciju instrumenata, koji definira idealne postavke za svaki specifični instrument. Piezomed također omogućuje optimalno osvjetljenje mjesta kirurške preparacije uz LED prsten integriran u dršci, što potpomaže u još boljem pregledu u posteriornim regijama.

W&H

Slika 3: Preparacija ležišta implantata sa I4P instrumentom

W&H

Slika 4: Preparacija maksilarnog sinusnog poda i dizanje Schneiderove membrane (Z35P instrument).

Zaključak

Jasno je kako najnovija generacija Piezomeda predstavlja jasnu alternativu konvencionalnim rotirajućim instrumentima uz svoju optimalnu protekciju i prezervaciju okolnog mekog tkiva. Sve indikacije su:

  • Osteotomija u tvrdom tkivu u krestalnim i horizontalnim regijama
  • Preparacija kosti kod širenja/razdvajanja
  • Odvajanje retromolarnih koštanih blokova
  • Struganje autologne kosti sa specijalnim strugačima
  • Sinus lift kroz lateralni prozor
  • Interni sinus lift transkrestalno uz hidrodinamičku proceduru
  • Preparacija ležišta implantata u anteriornoj i posteriornoj regiji
  • Atraumatska ekstrakcija korijena zuba i fragmenata
  • Kirurški parodontalni debridement
  • Sterilne retrogradne endodontske procedure

Više informacija o uređajima